Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konto Inne szkolenia

Więcej o projekcieProjekt "Eduk@cyjna rewolucja w Wielkopolsce" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL Priorytet IX, działanie 9.4.
 
Jego celem jest podniesienie kwalifikacji z zakresu posługiwania się nowoczesnymi metodami i narzędziami ICT w nauczaniu u 600 nauczycieli, w tym 400 nauczycieli ze szkół podstawowych i 200 nauczycieli z gimnazjów,
zatrudnionych i zamieszkałych na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców woj. wielkopolskiego.
 
Moduły szkoleniowe realizowane dla nauczycieli obu poziomów edukacyjnych będą różnić się przykładami praktycznego zastosowania poznanych metod i środków oraz wykorzystywanymi rodzajami zasobów multimedialnych:
  • Eduk@cyjna rewolucja w wielkopolskich szkołach podstawowych - 42 godziny dydaktyczne,
  • Eduk@cyjna rewolucja w wielkopolskich gimnazjach - 42 godziny dydaktyczne.
 
Edycje szkoleń realizowane będą w trzech trybach:
  • w dni robocze, w godz.9.00-16.00 - jedna edycja trwa 6 dni (6 x 7h dydaktycznych.),
  • w dni robocze, w godz. 13.00-19.00 - jedna edycja trwa 7 dni (7 x 6h dyd.),
  • w weekendy, w godz. 9.00-16.00 - jedna edycja trwa 6 dni (6 x 7h dyd.).

Zakres tematyczny szkoleń:

1. Tablica interaktywna w pracy nauczyciela: oprogramowanie tablicy, zasady pracy, przygotowanie prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem jej przeznaczenia – dodawanie animacji, dźwięków, hiperłączy, przycisków akcji, grafiki, tworzenie scenariuszy zajęć, portale z zasobami interaktywnymi;

2. Platforma edukacyjna w pracy nauczyciela: narzędzia platformy, tworzenie sal i publikacji, sprawdzanie planów lekcji, harmonogramów itp., przygotowywanie materiałów do lekcji  (zadań, ćwiczeń, testów, dyskusji), praca z uczniem zdolnym na platformie, pokaz i udostępnianie prezentacji na platformie.

Dla nauczycieli dwóch w/w poziomów edukacyjnych realizowany będzie ten sam program, różniący się jednak przykładami praktycznego zastosowania poznanych metod i środków oraz wykorzystanymi rodzajami zasobów multimedialnych.
Pliki do pobrania