Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konto Inne szkolenia

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa

w projekcie Eduk@cyjna rewolucja w Wielkopolsce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty


§ 1
Słowniczek


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Eduk@cyjna rewolucja w Wielkopolsce” o numerze POKL.09.04.00-30-078/12, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,
 2. stronie internetowej projektu – należy przez to rozumieć stronę WWW zawierającą opis projektu wraz z aktualnymi informacjami nt. realizowanych szkoleń, umieszczoną pod adresem www.edukacyjnarewolucja.vulcan.edu.pl ,
 3. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin uczestnictwa w projekcie pt.„Eduk@cyjna rewolucja w Wielkopolsce” o numerze POKL.09.04.00-30-078/12,
 4. organizatorze – należy przez to rozumieć beneficjenta, czyli VULCAN sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, 51 – 116 Wrocław,
 5. rejestracji – należy przez to rozumieć proces rejestracji w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, dostępnej pod adresem www.educentrum.org.pl ,
 6. zgłoszeniu na szkolenie, formularzu zgłoszenia na szkolenie – należy przez to rozumieć zgłoszenie na szkolenie dokonane poprzez formularz on-line udostępniony zalogowanym użytkownikom internetowej bazy szkoleń lub formularz pobrany ze strony internetowej projektu i przesłany faksem, e-mailem lub pocztą do biura projektu,
 7. osobie zakwalifikowanej, zakwalifikowaniu – należy przez to rozumieć osobę, która zgłosiła się na szkolenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego przesłanego do biura projektu i której zgłoszenie zostało ocenione przez organizatora jako spełniające warunki udziału w szkoleniu określone w § 2 regulaminu. Osoba zakwalifikowana otrzyma od organizatora powiadomienie o zakwalifikowaniu i zostanie poproszona o dokonanie kolejnych czynności niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji i otrzymaniu statusu uczestnika szkolenia, o których mowa w § 3 regulaminu,
 8. uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia w ramach projektu, czyli osobę uczestniczącą w szkoleniu. Procedura uzyskania statusu uczestnika projektu precyzuje § 3.

§ 2
Uczestnicy projektu
 1. Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu mogą zostać nauczyciele, którzy:
 1. są zatrudnieni na umowę o pracę w szkołach podstawowych i gimnazjach znajdujących się na obszarach wiejskich, miejsko – wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego,
  i
 2. zamieszkują wg przepisów Kodeksu Cywilnego obszar terenów wiejskich, miejsko – wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego;
 3. z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wykorzystywania tablicy interaktywnej i platformy edukacyjnej w codziennej pracy zawodowej.
 1. Pierwszeństwo w dostępie do szkoleń będę mieć nauczyciele z placówek o niższym wyniku z egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych w 2012 roku (szczegółowe zasady kwalifikacji na szkolenie zgodnie z powyższą preferencją określa Załącznik nr 1).

§ 3
Zgłoszenie na szkolenie i rekrutacja

 1. Proces rekrutacji składa się z trzech etapów:
 1. zgłoszenia się na szkolenie, poprzez przesłanie do biura projektu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na szkolenie,
 2. otrzymania statusu osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w szkoleniach – w sytuacji kiedy formularz zgłoszeniowy jest poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez organizatora,
 3. otrzymania statusu uczestnika projektu – po otrzymanej informacji od organizatora o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie i przesłania wypełnionych oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 1. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać:
 1. on-line – najpierw rejestrując się w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, a następnie, po zakończeniu procesu rejestracji i uzyskaniu danych do logowania – wypełniając formularz zgłoszenia na szkolenie udostępniony zalogowanym użytkownikom bazy,
 2. drogą tradycyjną – poprzez wypełnienie i podpisanie formularz zgłoszenia na szkolenie pobranego ze strony internetowej projektu i przesłanie go faksem pod nr 61 843 09 70 lub e-mailem (zeskanowany dokument w załączniku) na adres: edukacyjnarewolucja@vulcan.edu.pl.
 1. Na etapie zgłoszenia, osoba zainteresowana szkoleniem deklaruje chęć uczestnictwa w projekcie. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem uczestnika na szkolenie.
 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, organizator weryfikuje informacje zawarte w formularzu pod kątem spełnienie kryteriów określonych w § 2, poprawności wypełnienia formularza oraz limitu miejsc na szkolenie. Następnie organizator z kontaktuje się z daną osobą przekazując informację o kwalifikacji / braku kwalifikacji na szkolenie lub wpisaniu na listę rezerwową. Wraz z informacją o kwalifikacji osoba otrzyma drogą mailową wymaganą dokumentację rekrutacyjną, którą należy wypełnić, wydrukować i podpisać oraz, wraz z wypełnionym wcześniej formularzem zgłoszeniowym, odesłać na adres biura projektu podany poniżej:
VULCAN sp. z o.o. Oddział Poznań
Biuro Projektu ERW
ul. Gronowa 22
61 – 655 Poznań
 1. Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba która:
 1. spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie określone w § 2,
 2. po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu się na szkolenia, prześle wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne tj. deklarację uczestnictwa w projekcie, zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z podpisem i pieczęcią pracodawcy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oryginały dokumentów powinny dotrzeć do biura projektu najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 1. Dla osób zarejestrowanych w systemie obsługi szkoleń, informacja o nadaniu statusu uczestnika projektu zostanie wysłana na jego konto uczestnika po zweryfikowaniu przez organizatora poprawności dokumentów przesłanych do biura projektu.
 2. Wpłynięcie do biura projektu kompletu oryginałów dokumentów w wymaganym terminie stanowi warunek wpisania osoby na listę uczestników szkolenia. 
 3. Uczestnik projektu, w przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą, w tym oświadczenia o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Organizatora szkoleń, w szczególności w przypadku, gdy poprzez złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą narazi Organizatora na jakiekolwiek negatywne konsekwencje finansowe.

§ 4
Zasady organizacji szkoleń i zmiany w realizacji szkoleń

 1. W szkoleniach w ramach projektu weźmie udział 600 osób, w ramach dwóch bloków tematycznych, w tym:
 1. Eduk@cyjna rewolucja w Wielkopolskich szkołach podstawowych – 400 osób,
 2. Eduk@cyjna rewolucja w Wielkopolskich gimnazjach – 200 osób.
 1. Zgłoszenia ponad określone wyżej limity będą kierowane na listę rezerwową. Jak wskazano w § 2 pkt.2 pierwszeństwo w dostępie do szkoleń będę mieć nauczyciele z placówek o niższym wyniku z egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych w 2012 roku. Szczegółowe zasady kwalifikacji Uczestników zgodnie z preferencjami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Każde ze szkoleń obejmuje 42 godziny dydaktyczne. Szkolenia odbywać się będą:
 1. w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00; 6 dni x 7 h dydaktycznych;
 2. w dni robocze, w godzinach od 13:00 do 19:00; 7 dni x 6 h dydaktycznych;
 3. w weekendy, w godzinach od 9:00 do 16:00; 6 dni x 7 h dydaktycznych.
 1. Szkolenia odbywać się będą zgodnie z programem szkoleń opracowanym przez organizatora.
 2. Szczegółowe terminy i konkretne miejsca szkoleń określi organizator. Organizator może zmienić daty realizacji szkoleń, odwołać je lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby chętnych lub trudnościami organizacyjnymi. O fakcie tym, o przyczynach odwołania szkolenia oraz o kolejnej planowanej dacie realizacji odwołanego szkolenia poinformuje uczestnika w najkrótszym możliwym terminie. 
 3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu przed jego rozpoczęciem. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić organizatora o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie pisemnej (e-mailem albo faksem) na minimum 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Na miejsce to zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej, która wyrazi gotowość uczestnictwa w szkoleniu. 
 4. W uzasadnionych przypadkach losowych (np. choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim) uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po jego rozpoczęciu. Powinien wówczas złożyć w biurze projektu oryginał pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z załącznikami uzasadniającymi powód rezygnacji. 
 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniach, bez względu na moment jej dokonania, może wiązać się z odebraniem rezygnującemu praw dostępu do platformy edukacyjnej.

§ 5
Obowiązki i prawa uczestnika projektu

 1. Jedna osoba może brać udział tylko w jednym szkoleniu.
 2. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe i promocyjne, a także możliwość skorzystania z cateringu. Organizator ponadto przewiduje Organizator przewiduje zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie zgodnie z zasadami określonymi w "Procedurze zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu". 
 3. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej na okres trwania projektu.
 4. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest obowiązkowy. Uczestnik podpisuje listę obecności. 
 5. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest obecność uczestnika na co najmniej 80% przewidzianych zajęć. 
 6. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet i testów oraz pozostałych dokumentów wskazanych przez organizatora lub trenera prowadzącego w trakcie szkolenia. 
 7. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania organizatorowi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez organizatora z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Zarządzającej PO KL i zbieranych do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 8. Uczestnik przekaże dane, o których mowa w § 5 pkt. 7 w następujących etapach:
 1. wypełniając i wysyłając formularz rejestracji do internetowej bazy szkoleń,
 2. wypełniając i wysyłając „Formularz zgłoszenia na szkolenie” (on-line lub drogą tradycyjną),
 3. wypełniając i przesyłając dokumenty wymagane po zakwalifikowaniu zgłoszenia, tj. „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Zaświadczenie o zatrudnieniu”,
 4. ewentualnie uczestnicząc w dodatkowym badaniu organizowanym po zakończeniu projektu.
 1. Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, przekazanych organizatorowi szkolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.

§ 6
Przepisy końcowe

 1. Niniejszy regulamin uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest dokumentem obowiązującym w ramach projektu.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian związanych z organizacją szkoleń do niniejszego regulaminu, o czym poinformuje umieszczając stosowną informację na stronie projektu.
 4. Regulamin obowiązuje od 6 maja 2013 r.

Pliki do pobrania